ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ - STELLA TSARTSARA

Silver Tourisn, Well-being, Consultant - Gerontologist

«Η Catch a Breath - Water Salvation είναι μια ΑΜΚ πρωτοβουλία εθελοντών που βοηθούν τους ΟΤΑ να λάβουν τα σωστά μέτρα αποφυγής πνιγμών κυρίως παιδιών και ηλικιωμένων. Προωθήστε το αυτό στους Δήμους σας, τα παιδιά κάνουν ειλικρινή δουλειά.»

"Catch a Breath - Water Salvation is an AMK initiative of volunteers who help the local authorities to take the right measures to prevent drowning, especially children and the elderly. Promote this in your Municipalities, the children do honest work."